Regulamin

Regulamin wsółpracy

Na wstępię pragniemy zaznaczyć, że kontaktując sie z nami w jakiejkolwiek formie, wyrażają Państwo zgodę na kontakt zwrotny z naszej strony.

Treninigi Personalne

1. Klientem Bodybulwark może być każda osoba pełnoletnia, posiadająca zdolność do czynności prawnych. W przypadku osób niepełnoletnich w celu wymagana jest zgoda rodziców lub opiekuna prawnego.

2. Z uwagi na jakość oferowanych usług wszelkie ustalenia z Bodybulwark odbywają się za pomocą numeru telefonu kontaktowego lub maila podanego na stronie lub za pośrednictwem trenera po potwerdzeniu przez osobę odpowedzialną za koordynację zajęć. 

3. Przystąpienie do trenigów personlanych Bodybulwark musi być poprzedzone przedstawieniem badań lekarskich. Badania te powinny byc zlecone przez prowadzącego lekarza pierwszego kontaktu lub innego specjalistę prowadzącego. Klinet powinien posiadać zaświadczenie o braku przeciwskazań do podjęcia aktywnośći fizycznej. Jeśli klient pozostaje pod opieką rehabilitanata lub fizjoterapety innego niż Bodybulwark, powinien skonslutować rodzaj aktywnośći fizycznej i jakie dokładnie ćwiczenia może wykonywać. W przypadku wystąpienia podczas treningu nietypowych dolegliwości Klient może zostać poproszony o dodatkową konsultację lekarską.

4. Jeśli Klient nie wykona powyżej wskazanych badań lub konsultacji lub nie przedstawi ww. zaświadczenia lub zaleceń (lekarskich, fizjoterapetycznych, rehabilitacyjnych), bierze on na siebie pełną odpowiedzialność w razie ewentualnych powikłań zdrowotnych.

5. Klient zobowiązany jest w ramach ankiety lub kosultacji do poinformowania trenera personalnego o wszelkich dolegliwościach zdrowotnych, w celu dopasowania odpowiedniego rodazju ćwiczeń i ich instensywośći.

6. Klient zobowiązany jest do jasnego określenie celów treningowych. W przypadku celu zakładającego zmianę skłądu ciała lub uzyskania konkretnych założeń treningowych, koniecznym może być konsultacja dietetyczna i podjęcie zaleconej diety.

7. Klient zobowiązany jest do postępowiania według wskazówek trenera prowadzącego.

8. W przypadku kiedy Klient korzysta z usług innego dietetyka/doradcy żywieniowego niż Bodybulwark, powinien przedstawić plan żywieniowy w celu dopasowania treningów do diety.

9. Klient powinien stawić się w wyznaczonym miejscu i czasie punktualnie. Zalecane jest przybycie 15 minut wcześcniej celem wykonania rozgrzewki we własnym zakresie. Na życzenie Klienta trener może przeprowadzić rozgrzewkę w ramach czasu treningu. W przypadku studia treningu personalnego, z uwagi na ograniczenia czasowe, rozgrzewka przeprowadzana jest w ramach czasu treningu przez trenera prowadzącego.

10. Grafik treningów ustalony jest po konsultacji z Klinetem na stałe (tj. dni tygodnia i godziny rozpoczęcia treningów). Grafik ten obowiązuję do chwili zmiany przez Kilienta lub trenera w ramach innych wolnych terminów. Jeśli klinet nie posiada ustalonych "stałych" terminów spotkań, terminy ustala się z miesięcznym wyprzedzeniem lub w ramach dostępnyh wolnych terminów w inny sposób "z dnia na dzień". 

11. W przypadku konieczonści odwołania lub zmiany terminu treningu w ramach grafiku treningowego, zmiany należy dokonać przynajmniej 24 godziny przed planowanym treningiem. W innym przypadku trening uznany zostaje za przeprowadzony, chyba, że trener prowadzący zadecyduje inaczej z uwagi na zaistaniłe okolicznośći i indywidualne warunki Klienta. W sytuacji rezerwacji terminu treningu pojedyńczego, i odwołania go w dniu przeprowadzenia treningu obowiązuje opłata jak za trening odbyty, doliczana do kolejnego treningu. W sytuacji kiedy Klient wielokrotnie odwołuje zaplanowane treningi, trener prowadzący może poprosić o "płatność z góry", przepadającą w przypadku odwołania terminu spotkania w czasie krótszym niż 12 h. przed wyznaczonym terminem. Jako trening pojedyńczy rozumiemy trening przeprowadzany jednorazowo z klientem, poza ułożonym grafikiem treningów.

12. Trening personalny trwa 60 minut w zależnośći od założeń treningowych. W przypadku spóźnienia leżacego po stronie Klineta, nie zostanie on przedłużony o czas spóznienia.

13. Opłacone trenigi ważne są 40 dni od momentu opłacenia lub rozpoczęcia nowego umownego okresu rozliczeniowego, w wypadku opłat na okres dłuższy niż miesiąc, zastosowanie będą mialy ustalenia indywidualne, co do zasady okres rozliczeniowy plus jedna trzecia czasu jego trwania. W przypadku niemożności wykorzystania pakietu zakupionych treningów, można go odsprzedać lub podarować osobie trzeciej. 

14. W przypadku kiedy treningi personlane odbywające się we współpracujących z Bodybulwark siłowniach lub klubach fitness, Klient obowiązany jest do uiszczenia opłaty za wejście i przestrzegania regulaminu obiektu. Opłata ta nie jest wliczna w koszt treningów personalnych.

15. Płatności za pakiety treningowe powinny być realizowane "z góry", najpózniej w dniu pierwszego treningu. Opłata pakietu, rozliczona jest po uiszczeniu całośći należnośći za pakiet. W innym przypadku treningi naliczoane są jak treningi jednorazowe. W przypadku treningów jednorazowych opłata powienna być również uiszczona  "z góry" najpózniej w dniu treningu, przed treningiem.

16. Opłaty moga być dokonywane przelewem lub gotówką u trenera prowadzącego. W przypadku przelewów liczy się czas zaksięgowania, prosimy o planowanie przelewów, tak aby czas zaksięgowania przypadał na jeden dzień przed pierwszym treningiem.

17. W przypadku braku zaksięgowania płatności trener może odwołać umówiony trening.  

18. Zwrot płatności za niewykorzystany "pakiet treningowy", możliwy jest jedynie w przypadku przedłożenia zaświadczenia o niemożnośći kontynuacji treningów lub wystąpienia szczególnej sytuacji losowej rozpatrywanej indywidualnie w stosunku do każdego Klienta.  Powyższą sytuację należy zgłosic trenerowi prowadzącemu lub za pomocą numeru kontaktowego lub maila Bodybulwark. W przedmiotowej sytuacji treningi wykorzystane rozliczane są, jak treningi pojedyńcze, w rozliczeniu uwzględnia się również treningi odwołane z naruszeniem pkt. 11 regulaminu. 

Treningi Online

1. Klientem Bodybulwark może być każda osoba pełnoletnia, posiadająca zdolność do czynności prawnych. W przypadku osób niepełnoletnich w celu wymagana jest zgoda rodziców lub opiekuna prawnego.

2. Przystąpienie do trenigów  musi być poprzedzone przedstawieniem badań lekarskich. Badania te powinny byc zlecone przez prowadzącego lekarza pierwszego kontaktu lub innego specjalistę prowadzącego. Klinet powinien posiadać zaświadczenie o braku przeciwskazań do podjęcia aktywnośći fizycznej. Jeśli klient pozostaje pod opieką rehabilitanata lub fizjoterapety innego niż Bodybulwark, powinien skonslutować rodzaj aktywnośći fizycznej i jakie dokładnie ćwiczenia może wykonywać. W przypadku wystąpienia podczas treningu nietypowych dolegliwości Klient może zostać poproszony o dodatkową konsultację lekarską.

3. Jeśli Klient nie wykona powyżej wskazanych badań lub konsultacji lub nie przedstawi ww. zaświadczenia lub zaleceń (lekarskich, fizjoterapetycznych, rehabilitacyjnych), bierze on na siebie pełną odpowiedzialność w razie ewentualnych powikłań zdrowotnych.

4. Po dokonaniu płatności za plan trening w ciągu doby udostępnimy Ci link do pobrania ankiety treningowej, która będzie nam niezbędna do ułożenia optymalnego, zindywidualizowanego planu treningowego.

5. Na maile odpowiadamy w ciągu 48h, nie licząc weekendów oraz innych dni wolnych od pracy.

6. Plan treningowy w wersji papierowej wyślemy do Ciebie 10tego dnia od momentu dostarczenia wypełnionej ankiety, wyników badań i ewentualnie zdjęcia sylwetki (jeśli takim dysponujesz). Przed 10tym dniem przesyłamy go w wersji elektronicznej na adres mailowy.

7. Informacje jakich udzielasz na temat swojego zdrowia, stylu życia, wszelkie badania oraz zdjęcia są poufne, zostają między podopiecznym, a trenerem prowadzącym. Informacje te ulegają zniszczeniu w terminie do 90 dni po zakończeniu współpracy lub wcześniej, jeśli klient wyrazi takie życzenie. Za zgodą i w formie uzgodnionej z klientem fotografie mogą być użyte w celach reklamowych w celu promocji marki.

8. Konsultacje dla treningów online prowadzone są w formie mailowej, podopieczny ma do wykorzystania 15 maili w czasie trwania mezocyklu.

9. Czas odpowiedzi na mail'e wynosi do 48h, nie licząc weekendów oraz innych dni wolnych od pracy.

 

Diety

1. Klientem Bodybulwark może być każda osoba pełnoletnia, posiadająca zdolność do czynności prawnych. W przypadku osób niepełnoletnich w celu wymagana jest zgoda rodziców lub opiekuna prawnego.

2. Przystąpienie do rozpisywania diety zależne jest od wykonania i dostarczenia wyników badań:

  1. morfologii krwi z rozmazem,
  2. moczu,
  3. insulinemii i glikemii na czczo (z jednego dnia),
  4. cholersterolu z trojglicerydami
  5. TSH, ft3 i ft4,
  6. ALT, AST,
  7. żelaza i ferrytyny.
  8. Opcjonalnie D3 (25OHD3) i B12.

3. Badania nie są elementem determinującym podjęcie współpracy z dietetykiem/doradcą żywieniowym, służą temu, by miał on wiedzę o aktualnym stanie zdrowia Klienta, a plan jak najlepiej odpowiadał jego potrzebom.

4. Po dokonaniu płatności za wybraną dietę w ciągu 24 h Klient otrzyma link do pobrania ankiety, która będzie nam niezbędna do ułożenia optymalnej, zindywidualizowanej diety. Razem z ankietą przekazana  zostanie  listę badań wymienioną w punkcie 1.

5. Czas odpowiedzi na mail'e wynosi do 48h, nie licząc weekendów oraz innych dni wolnych od pracy.

6. Na konsultacje dietetyczne należy umówić się przynajmniej dzień wcześniej.

6. Plan dietetyczny w wersji papierowej wysyłamy Klientowi do 10tego dnia od momentu dostarczenia wypełnionej ankiety, wyników badań i ewentualnie zdjęcia sylwetki (jeśli takim dysponuje). Przed 10tym dniem przesyłamy go w wersji elektronicznej na adres mailowy.
 

8. Informacje udzielane na temat swojego zdrowia, stylu życia, wszelkie badania oraz zdjęcia są poufne, pozostają między podopiecznym, a prowadzącym dietetykiem/doradcą żywieniowym. Ulegają zniszczeniu w terminie do 90 dni po zakończeniu współpracy lub wcześniej, jeśli Klient wyrazi takie życzenie. Za zgodą i w formie uzgodnionej z Klientem fotografie mogą być użyte w celach reklamowych w celu promocji marki.

9. Konsultacje telefoniczne z pakietu VIP, jednorazowo dłuższe niż 15 minut powinny być ustalane dzień wcześniej.

Rehabilitacja

1. Klientem Bodybulwark może być każda osoba pełnoletnia, posiadająca zdolność do czynności prawnych. W przypadku osób niepełnoletnich w celu wymagana jest zgoda rodziców lub opiekuna prawnego.

2. Z uwagi na jakość oferowanych usług wszelkie ustalenia z Bodybulwark odbywają się za pomocą numeru telefonu kontaktowego lub maila podanego na stronie lub za pośrednictwem trenera po potwerdzeniu przez osobę odpowedzialną za koordynację zajęć. 

3. Klient zobowiązany jest w ramach ankiety lub kosultacji do poinformowania rehabilitanta o wszelkich dolegliwościach zdrowotnych, w celu dopasowania odpowiedniego rodazju ćwiczeń i rehabilitacji.

4. Klient zobowiązany jest do postępowiania według wskazówek prowadzącego fizjoterapeuty.

5. Grafik spotkań ustalony jest po konsultacji z Klinetem na stałe (tj. dni tygodnia i godziny rozpoczęcia treningów). Grafik ten obowiązuję do chwili zmiany przez Kilienta lub trenera w ramach innych wolnych terminów. Jeśli klinet nie posiada ustalonych "stałych" terminów spotkań, terminy ustala się z miesięcznym wyprzedzeniem lub w ramach dostępnyh wolnych terminów w inny sposób "z dnia na dzień". 

6. W przypadku konieczonśći odwołania lub zmiany terminu spotkania w ramach grafiku, zmiany należy dokonać przynajmniej 24 godziny przed planowanym treningiem. W innym przypadku spotkanie uznanje się za przeprowadzone, chyba, że fuzjoterapeuta prowadzący zadecyduje inaczej z uwagi na zaistaniłe okolicznośći i indywidualne warunki Klienta. W sytuacji rezerwacji terminu treningu pojedyńczego, i odwołania go w dniu przeprowadzenia treningu obowiązuje opłata 45 pln doliczana do kolejnego treningu. W sytuacji kiedy Klinet wielokrotnie odwołuje zaplanowane treningi, prowadzący może poprosić o "płatność z góry", przepadającą w przypadku odwołania terminu spotkania w czasie krótszym niż 12 h. przed wyznaczonym terminem. Jako spotkanie pojedyńcze rozumiemy spotkanie przeprowadzane jednorazowo z klientem, poza ułożonym grafikiem.

7. W przypadku spóźnienia leżacego po stronie Klineta, rehabilitacja nie zostanie przedłużona o czas spóznienia.

8. Opłacone spotkania ważne są 2 miesiące od momentu opłacenia lub rozpoczęcia nowego umownego okresu rozliczeniowego. W przypadku niemożności wykorzystania pakietu zakupionych spotkań, można go odsprzedać lub podarować osobie trzeciej. 

9. Płatności za pakiety spotkań powinny być realizowane "z góry", najpózniej w dniu pierwszego treningu. Opłata pakietu, rozliczona jest po uiszczeniu całośći należnośći za pakiet.

10. Opłaty moga być dokonywane przelewem lub gotówką u prowadzącego. W przypadku przelewów liczy się czas zaksięgowania, prosimy o planowanie przelewów, tak aby czas zaksięgowania przypadał na jeden dzień przed pierwszym treningiem.

17. W przypadku braku zaksięgowania płatności fizjoterapeuta może odwołać umówione spotkanie.  

18. Zwrot płatności za niewykorzystany "pakiet", możliwy jest jedynie w przypadku wystąpienia szczególnej sytuacji losowej rozpatrywanej indywidualnie w stosunku do każdego Klienta.  Powyższą sytuację należy zgłosic prowadzącemu lub za pomocą numeru kontaktowego lub maila Bodybulwark. 

Wypróbuj Bodybulwark

Trenujemy w klubach fitness na terenie całej Łodzi, możemy także trenować u Ciebie w domu lub w innym, wybranym przez Ciebie miejscu.

Umów się na trening

Jak działamy?

Jak działamy?

Jak działamy?

1. Konsultacje

Konsultacje z trenerem i fizjoterapeutą. Razem ustalamy cel i środki, jakimi go osiągniemy.

2. Plan

Tworzymy dla Ciebie indywidualnie dobrany plan treningowy oraz żywieniowy.

3. Trening

Rozpoczynasz trening według wcześniejszych, dokładnie rozpisanych ustaleń.

4. Kontrola

Na każdym etapie kontrolujemy Twoje postępy, byś mógł osiągnąć jak najlepsze rezultaty

Dlaczego my?

Doświadczony zespół

Doświadczony zespół

Jesteśmy grupą specjalistów z różnych dziedzin, dzięki czemu uzupełniamy się wiedzą. Nasze wczesniejsze doświadczenia zawodowe sprawiły, że wypracowaliśmy optymalną ścieżkę pracy z Klientami. Trener personalny, dietetyk, rehabilitant - cały zespół do Twojej dyspozycji!

zobacz nasz zespół
Kompleksowa obsługa

Kompleksowa obsługa

Charakteryzuje nas holistyczne podejście do każdego zagadnienia by wykorzystać maksimum możliwości. Dzięki wdrożeniu szerokiej wiedzy, technik treningowych i narzędzi pracy z wielu różnych dziedzin możemy kompleksowo zadbać o realizację Twoich celów treningowych.

sprawdź co zyskasz
Gwarantowany efekt

Gwarantowany efekt

Zadbamy o to, by nasza wspólna praca oraz zaangażowanie zaowocowały efektami, które przewyższą Twoje początkowe oczekiwania. Zrealizujemy cele w sposób efektywny, ale przede wszystkim bezpieczny dla Twojego organizmu. 

zobacz opinie naszych klientów